V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie zmluvy internetovým obchodníkom alebo na vyhotovenie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy internetovým obchodníkom.

Totožnosť a kontaktné údaje spracovateľa

  • Spracovateľom vašich osobných údajov je Matej Kubiš – REFLEXTO, Internátna 28, 97404 Banská Bystrica, IČO: 51136708, Zapisaný v ŽR okresného úradu Banská Bystrica, č. 620-40176 (ďalej len „správca“).
  • Kontaktné údaje spracovateľa sú nasledovné: adresa na doručovanie Matej Kubiš – REFLEXTO, Internátna 28, 97404 Banská Bystrica, e-mail: info@safer-bike.com, telefón: +421 902 560 110.
  • Spracovateľ nevymenoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

Zakonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania vašich osobných údajov je, že toto spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy medzi vami a spracovateľom alebo na vykonanie opatrení spracovateľom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

Účel spracovania osobných údajov

  • Účelom spracovania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a spracovateľom či vykonanie opatrení spracovateľom pred uzavretím takejto zmluvy.
  • Zo strany spracovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

Obdobie uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané počas trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej v čase nutnom na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však v čase stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ďalší príjemcovia osobných údajov

  • Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy. Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú technologické spoločnosti zabezpečujúce hosting, prevádzku a fungovanie e-shopu.
  • Spracovateľ nemá v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Práva subjektu údajov

  • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od spracovateľa prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť vašich osobných údajov.
  • Ak by ste sa domnievali, že spracovaním vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozornom ú
  • Nemáte povinnosť poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany správcu splniť.