Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kompletné informácie pre odstúpenie od kúpnej zmluvy sú súčasťou Všeobecných obchodných a reklamačných podmienok zverejnených na našej internetovej stránke www.safer-bike.com.

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenéj pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu: Matej Kubiš – REFLEXTO, Internátna 28, 97404 Banská Bystrica, alebo zaslaním e-mailu na: info@safer-bike.com.
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy (dostupný k stiahnutiu nižšie).

Postup na vrátenie tovaru pri odstúpení od kúpnej zmluvy

  • prostredníctvom e-mailu info@safer-bike.com alebo listom zaslaným poštou na adresu: Matej Kubiš – REFLEXTO, Internátna 28, 97404 Banská Bystrica nás upovedomíte o Vašej žiadosti na odstúpenie od kúpnej zmluvy
  • vyplňte vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy
  • formulár a riadne zabalený tovar zasiela kupujúci na adresu: Matej Kubiš – REFLEXTO, Internátna 28, 97404 Banská Bystrica najneskôr do 14 dní od upovedomenia.
  • tovar nesmie byť použitý
  • tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku, faktúry a pod.)

Tovar odporúčame zasielať doporučene, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, na ceste k nám. Zásielky na dobierku neprijímame.
Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, vráti predávajúci kupujúcemu najneskôr do 14 pracovných dní po odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu, zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

Formulár na Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku – stiahnuť PDF

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy – stiahnuť PDF

Reklamácie

Reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných a reklamačných podmienok zverejnených na našej internetovej stránke www.safer-bike.com.

Snažíme sa, aby naše výrobky boli v čo najlepšej kvalite. Ak sa napriek tomu stane, že výrobok prekazuje vady, pokúsime sa vám zabezpečiť rýchle vybavenie Vašej reklamácie.

Predmetom reklamácie je tovar, zakúpený u predávajúceho, prostredníctvom e-shopu www.safer-bike.com. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady spôsobené neodborným používaním produktu, alebo v rozpore s návodom na použitie vrátane neodborného zásahu do produktu, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka nevzťahuje.

Postup pri uplatnení reklamácie

Vyplňte reklamačný list (dostupný k stiahnutiu nižšie) a spolu s fotodokumentáciou ho zašlite e-mailom na info@safer-bike.com. Po emailovom potvrdení pošlite reklamovaný tovar spolu s reklamačným listom a kópiou dokladu o kúpe na adresu: Matej Kubiš – REFLEXTO, Internátna 28, 97404 Banská Bystrica. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje, deň doručenia tovaru predávajúcemu.

Emailom Vám potvrdíme prijatie reklamácie a stanovisko o vybavení reklamácie Vám v čo najkratšom čase odošleme formou emailu, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamácie. V prípade, že reklamácia nebude vybavená do 30 dní, má kupujúci právo na okamžité odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňažných prostriedkov za reklamovaný tovar.
Reklamácia bude vybavená jedným z nasledovných spôsobov:

    • výmenou za nový tovar po dohode s reklamujúcim
    • odstúpením od zmluvy a vrátením peňažných prostriedkov reklamujúcemu

Tovar odporúčame zasielať doporučene, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, na ceste k nám. Zásielky na dobierku neprijímame.

Reklamačný list – stiahnuť PDF